Снимање на хипофизата

01-09-2022

Вовед

Хипофизата е важна жлезда со внатрешно лачење (ендокрина жлезда), која се наоѓа во основата на мозокот. Таа е вклучена во речиси сите процеси на хомеостаза, како и во растот и развојот. Оваа жлезда најчесто развива патологија што може да резултира со масовен ефект врз соседните структури од черепот или да биде хормонски активна.

Аденомите на хипофизата се присутни во 14% од аутопсиските студии и 23% од радиолошките студии. Со оглед на високата преваленца, како и поради симптомите од процес на основна болест или преку случајно откритие, од клучно значење е да се разберат методите за сликање на хипофизата.

Компјутерска томографија – КТ

Бидејќи КТ користи рентгенски зраци, зависи од разликите во бројот на апсорбирани рентгенски зраци во различни ткива за да се генерира соодветен контраст потребен за формирање слика. Разликите во апсорпцијата на коските и калцифицираните производи на течности и меки ткива го прават КТ идеален за евалуација на калцификацијата или осификацијата во супраселарните лезии. Ова својство е корисно за разликување на калцификациите помеѓу краниофарингеом од хеморагија и аденом на хипофизата, бидејќи и двете може да изгледаат слично на магнетната резонанца (МР). КТ е идеална за евалуација на сфеноидната коска и геометриска дисторзија или ерозија на sella turcica. Зголемената sella видена на радиографија од череп може само да сугерира присуство на коскено ремоделирање околу масовна лезија, додека мултипланарните КТ слики можат целосно да ги карактеризираат овие лезии и да помогнат во одредувањето на нивната основна етиологија.

КТ без контраст може лесно да направи разлика помеѓу апсорпцијата на цереброспиналната течност во споредба со мекото ткиво на хипофизата кај пациенти со делумно или целосно празна sella. Сепак, КТ без контраст нуди ограничено разграничување на структурите на меките ткива и во и во непосредна близина на мозокот, со оглед на нивните слични карактеристики на апсорпција. КТ е инфериорен во однос на МР во разликувањето на меките ткива од малите структури, како што се оптичките патишта.

И покрај корисноста на КТ во евалуацијата на лезиите на хипофизата, таа не е првичен модалитет на почетна слика за евалуација на хипофизната јама. Брзината на добивање КТ го прави идеално испитување за исклучување на многу итни патологии, како што се интракранијално крварење или хипофизна апоплексија. Овие КТ студии без контраст често откриваат случајни лезии на хипофизата, кои бараат последователна МР за понатамошна карактеризација.

Важно е да се напомене дека КТ има дополнителен недостаток односно јонизирачко зрачење, додека МР нема. Па така, пациентите скринирани за абнормалности на хипофизата треба да добијат МР наместо КТ секогаш кога е можно. Понатаму, предконтрастната КТ слика нуди мала дополнителна дијагностичка вредност; затоа, се препорачува избегнување на предконтрастно снимање на хипофизата. Вреди да се спомене дека пациентите со интракранијални лезии често бараат повеќекратни последователни снимања, при што лекарите треба да ја земат во предвид предвидената кумулативна доза зрачење на пациентот.

Магнетна резонанца – МР

Магнетната резонанца (МР) е идеален модалитет за снимање за проценка на речиси сите лезии на хипофизата. МР нема јонизирачко зрачење како КТ или традиционална радиографија и наместо тоа може да генерира ткивен контраст врз основа на разликите во магнетните својства на атомските јадра на водородот. МР лесно може да разликува цврсти и цистични лезии, а исто така и помеѓу различни меки ткива, како што се сивата и белата маса.

Оптималната проценка на лезиите на селарната и супраселарната маса бара МР снимка без контраст и со контраст (гадолиниум).

Регионите што покажуваат подобра слика при контраст всушност имаат зголемен интензитет на сигналот за сликање, дополнително нагласувајќи ги разликите во контрастот на сликата помеѓу анатомските структури. Регионите на мозокот без крвно-мозочна бариера значително го подобруваат постконтрастното сликање. И хипофизата и хипоталамусот покажуваат подобрување со оглед на нивната богата васкуларизација од капиларниот плексус на хипофизата. Диференцијалното подобрување помеѓу масата на хипоталамузот и хипофизата е особено релевантно за време на предхируршката евалуација, бидејќи ненамерното оштетување на нормалната хипофиза може да резултира со хипофизна инсуфициенција. Контрастот, исто така, ја зголемува чувствителноста за откривање на мали аденоми, кои обично се хипо-засилувачки лезии.

Интравенската администрација на контраст овозможува проценка на васкуларната обвивка во кавернозниот синус. Контрастните средства базирани на гадолиниум добро се поднесуваат, но нивната употреба е поврзана со одредени ризици, вклучувајќи ретки алергиски реакции, таложење на гадолиниум и нефрогена системска склероза кај пациенти со нарушена бубрежна функција.

Клиничко значење

Лезиите на хипофизата се чести и случајно се откриваат на многу КТ снимни направени од неповрзани причини. КТ снимката на мозокот со контраст со помош на протокол за хипофиза нуди ограничена дијагностичка вредност во споредба со МР кога се проценуваат селарните и супраселарните лезии. Сепак, калцификациите и коскените структури оптимално се евалуираат со помош на КТ и може да бидат неопходни за предоперативно планирање за хируршка ресекција на масите во хипофизата. Првичниот препорачан дијагностички тест за лезии на хипофизата е специјализиран протокол на хипофизата со МР, и со и без интравенски контраст. Неколку лезии на хипофизата демонстрираат преклопувачки наоди за снимање со МР и може да бараат ткивна биопсија за конечна дијагноза.

Останати новости

07/06/2024

Проблеми со циркулација во нозе преку лето

03/06/2024

Превенција и дијагноза на мозочен удар

29/05/2024

Дијагноза на сколиоза