Рентген дијагностика

Врвни услуги од современата медицина

Рентген дијагностика - Радиографијата претставува почетна точка при дијагностицирање на разни клинички случаи. Предноста на оваа метода е во лесната достапност, неинвазивност, ниски трошоци, релативно безбедна,брзина на изведување,резултати веднаш. Нашиот РТГ апарат е со минимална радијација. Во нашата поликлиника се изведува дијагностицирање на: 1. РТГ на скелет 2. РТГ на белите дробови 3. РТГ на абдомен и бубрези 4. РТГ на желудник и дуоденум 5. РТГ на тенко цревна пасажа и иригографија