Закажи
термин

Медицински услуги

Врвни услуги од современата медицина

Електро терапија

Електро терапија
Дијадинамски струии
ТЕНС
Електро фореза
Интерферентни струии
Галванска труја